Chương trình 142 tín chỉ

Học kì 1

Stt

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

Môn bắt buộc/ tự chọn

1

LA1003

Anh văn 1

2

 

2

MI1003

Giáo dục quốc phòng

0

 

3

PE1003

Giáo dục thể chất 1

0

 

4

MT1007

Đại số tuyến tính

3

 

5

MT1003

Giải tích 1

4

 

6

PH1003

Vật lý 1

4

 

7

PH1007

Thí nghiệm vật lý

1

 

8

EN1001

Nhập môn về kỹ thuật

3

 

9

EN1005

Sinh thái học

3

 

 

Học kì 2

Stt

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

Môn bắt buộc/ tự chọn

1

LA1005

Anh văn 2

2

 

2

PE1005

Giáo dục thể chất 2

0

 

3

MT1005

Giải tích 2

4

 

4

CH1003

Hóa đại cương

3

 

5

CH1009

Hóa phân tích

3

 

6

EN1009

Vi sinh vật

4

 

7

CI03

Vẽ kỹ thuật

3

 

 

Học kì 3

Stt

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

Môn bắt buộc/ tự chọn

1

LA1007

Anh văn 3

2

 

2

EN2003

Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường

3

 

3

EN2005

Hóa học trong kỹ thuật và khoa học môi trường 1

3

 

4

MT2001

Xác suất và thống kê

3

 

5

CI2003

Cơ lưu chất

3

 

6

SP1003

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 

7

PE1007

Giáo dục thể chất 3

0

 

 

Học kì 4

Stt

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

Môn bắt buộc/ tự chọn

1

LA1009

Anh văn 4

2

 

2

ME2013

Nhiệt động lực học và truyền nhiệt

3

 

3

CI2001

Sức bền vật liệu

3

 

4

EN2027

Hóa học trong kỹ thuật và khoa học môi trường 2

3

 

5

EN2015

Quá trình hóa học và hóa lý trong kỹ thuật môi trường

3

 

6

EN2017

Mô hình hóa môi trường

3

Tự chọn 4TC

7

EN2021

An toàn lao động và vệ sinh môi trường công nghiệp

2

8

EN2025

Luật và chính sách môi trường

2

9

EN2023

Thủy văn môi trường

2

10

MT1009

Phương pháp tính

3

 

Học kì 5

Stt

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

Môn bắt buộc/ tự chọn

1

CI3135

Kết cấu công trình xây dựng – môi trường

4

 

2

EN3001

Kỹ thuật xử lý khí thải

4

 

3

EN3005

Kỹ thuật xử lý nước cấp

4

 

4

SP1005

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

5

EN3055

Thực tập tham quan (KTMT)

1

 

6

IM1013

Kinh tế học đại cương

3

Tự chọn 3TC

7

IM2011

Quản lý dự án cho kỹ sư

3

8

IM3001

Quản trị kinh doanh cho kỹ sư

3

 

Học kì 6

Stt

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

Môn bắt buộc/ tự chọn

1

EN3013

Kỹ thuật xử lý nước thải

4

 

2

EN3027

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn

4

 

3

EN3029

Đồ án môn học xử lý khí thải

2

 

4

EN3033

Đồ án môn học xử lý nước cấp

2

 

5

SP1009

Đường lối cách mạng của Đảng Công sản Việt Nam

3

 

6

SP1007

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

 

7

EN3035

Kỹ thuật xử lý đất ô nhiễm

3

Tự chọn 3TC

8

EN3003

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường

3

9

EN3043

Kỹ thuật lò đốt chất thải

3

10

EN2009

Thống kê và tối ưu hóa trong môi trường

3

11

EN3037

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

3

12

EN3015

Sản xuất sạch hơn

2

13

EN3017

ISO 14001 và kiểm toán môi trường

2

14

EN2019

Phân tích hệ thống môi trường

2

15

EN3019

Quan trắc môi trường

2

16

EN3021

Biến đổi khí hậu

2

17

EN3023

Kỹ thuật sinh thái

3

18

(HK6-hè)

EN3323

Thực tập tốt nghiệp

3

 

 

Học kì 7

Stt

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

Môn bắt buộc/ tự chọn

1

EN4001

Mạng lưới cấp thoát nước

3

 

2

EN3057

Kỹ thuật thông gió và kiểm soát ô nhiễm ồn

3

 

3

EN4009

Đồ án môn học xử lý nước thải

2

 

4

EN4011

Đồ án môn học kỹ thuật xử lý chất thải rắn

2

 

5

EN4321

Đề cương luận văn tốt nghiệp

0

 

6

EN3035

Kỹ thuật xử lý đất ô nhiễm

3

Tự chọn 6TC

7

EN3003

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường

3

8

EN3043

Kỹ thuật lò đốt chất thải

3

9

EN2009

Thống kê và tối ưu hóa trong môi trường

3

10

EN3037

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

3

11

EN3015

Sản xuất sạch hơn

2

12

EN3017

ISO 14001 và kiểm toán môi trường

2

13

EN2019

Phân tích hệ thống môi trường

2

14

EN3019

Quan trắc môi trường

2

15

EN3021

Biến đổi khí hậu

2

16

EN3023

Kỹ thuật sinh thái

3

 

Học kì 8

Stt

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

Môn bắt buộc/ tự chọn

1

EN4323

Luận văn tốt nghiệp

9