Đào tạo

1. Hệ Cao học

 • Viễn thám tài nguyên và môi trường
 • Viễn thám trong quản lý thiên Tai 
 • Xử lý ảnh số trong viễn thám
 • Mạng thần kinh nhân tạo và ứng dụng
 • Ứng dụng thống kê trong quản lý tài nguyên & môi trường
 • Các chính sách và Nguyên tắc sử dụng đất
 • Áp dụng GIS trong Kỹ thuật XDCTT & TNN
 • Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường (kiến thức bổ sung)

2. Hệ Đại học Chính quy

 • Thống kê và tối ưu hóa trong môi trường
 • Phân tích GIS trong quản lý môi trường
 • Thực hành phân tích GIS
 • Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường
 • Viễn thám và thực hành
 • GIS, GPS và Viễn thám ứng dụng
 • Con người và môi trường
 • Phân tích hệ thống môi trường
 • Sinh thái toán học  (môn tự chọn)

3. Các môn học do Bộ môn quản lý và tham gia giảng dạy

STT

Tên môn học

Mã MH

Đại học

Cao học

1

Viễn thám và thực hành

610101

x

 

2

Phân tích GIS trong quản lý MT

610103

x

 

3

Thực hành phân tích GIS

610104

x

 

4

Ứng dụng GIS trong quản lý MT

610073

x

 

5

Các chính sách và Nguyên tắc sử dụng đất

105066

 

x

6

Viễn thám tài nguyên và môi trường

105063

 

x

7

Viễn thám trong quản lý thiên Tai

105031

 

x

8

Ứng dụng GIS trong quản lý TNMT

104003

 

x

9

Mạng thần kinh nhân tạo và ứng dụng

085011

 

x

10

Ứng dụng thống kê trong quản lý TNMT

105061

 

x

11

Áp dụng GIS trong Kỹ thuật XDCTT & TNN

085033

 

x

12

Phân tích hệ thống môi trường

 

x

 

13

Sinh thái toán học

 

x