Mục tiêu chất lượng năm 2015-2016

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Năm 2015 - 2016

  1. 100% các môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt trước khi giảng và trên 50% đề cương bằng tiếng Anh (CDIO) cho chương trình chất lượng cao.
  2. Mở ngành đào tạo chất lượng cao Kỹ thuật Môi trường với chỉ tiêu: 40 sinh viên/năm.
  3. Tỷ lệ sinh viên thỏa mãn với chất lượng giảng dạy đạt trên 85%.
  4. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt trên 80% trong tổng số sinh viên năm cuối.
  5. Số sinh viên có việc làm trong doanh nghiệp và tổ chức liên kết với khoa (sau tốt nghiệp 03 tháng) là 70%.
  6. Tăng cường số lượng và chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ: bình quân số đề tài NCKH các cấp trên giảng viên cơ hữu: 01 đề tài/giảng viên; Tổ chức hội thảo khoa học: 04 hội thảo quốc tế và trong nước; Số bài báo khoa học/cán bộ cơ hữu/năm: 1,5 bài/GV; Số lượng hợp đồng chuyển giao công nghệ: 05 HĐ/năm. Số lượng sách giáo trình-tài liệu tham khảo: 02.
  7. 100% giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học.
  8. 100% các thiết bị phục vụ nghiên cứu và đào tạo là sẵn có tại các PTN thuộc Khoa.
  9. Đạt chuẩn đầu ra AUN-QA chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật Môi Trường vào năm 2016.

                                                                                         

                                                                                                    TRƯỞNG KHOA

                                                                                                             (đã ký)

                                                                                                                                                                       

                                                                                      PGS.TS. NGUYỄN PHƯỚC DÂN

 

File đính kèm

2015-2016

Tin liên quan