Đào tạo

ĐÀO TẠO

              Các môn học PTN phụ trách giảng dạy:              

STT

Tên môn học

Mã MH

Đại học

Cao học

1

TN Hóa Kỹ Thuật Môi Trường 1

610060

x

x

2

TN Hóa Kỹ Thuật Môi Trường 2

610112

x

 

3

TN Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí

 

x

 

4

TN Độc Học

610002

x

 

5

TN Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải

610081

x

x

6

TN Vi sinh vật Môi trường

610062

x

 

           

Nhấn vào đây để xem nội dung đề cương môn học