Lĩnh vực nghiên cứu

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Ứng dụng công nghệ cao để xử lý nước thải sinh hoạt và đô thị.

Năng lượng tái tạo từ phế phẩm nông nghiệp

Hệ thống tái sinh nước

Xử lý và ngăn chặn ô nhiễm

Nhấn vào đây để xem chi tiết các bài báo, dự án nghiên cứu trong 5 năm gần đây