Nhân sự cơ hữu

NHÂN SỰ CƠ HỮU HIỆN NAY

 

Hình chân dung

Họ tên

Học hàm/

Học vị

Trách nhiệm

Thông tin liên lạc

(Email/ Điện thoại)

Chuyên môn chính/

Định hướng nghiên cứu

Đặng Vũ Bích Hạnh

(Download CV cá nhân)

Tiến sĩ

Giảng viên,

Trưởng PTN

dvbh@hcmut.edu.vn

0918002529

Công nghệ sinh  học ứng dụng trong môi trường, Nano  sinh  học,  Vi khuẩn phóng xạ. Phân hữu cơ.

 

         

          

Lâm Phạm Thanh Hiền

(Download CV cá nhân)

Kỹ sư

Kỹ sư

lamhien87@hcmut.edu.vn

0978283861

Công nghệ Hoá học. Hoá phân tích. Phân bón hoá học. Kỹ thuật điện hoá.        

      

Trịnh Thị Bích Huyền

(Download CV cá nhân)

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

ttbhuyen@hcmut.edu.vn

0948442606

Công nghệ sinh học môi trường. Nano sinh học. Sinh học phóng xạ.

 

         

     

Phan Thanh Lâm

(Download CV cá nhân)

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

ptlam@hcmut.edu.vn

0933029449

Xử lý nước cấp, nước thải

- Tái sử dụng nước

       

Trần Thị Phi Oanh

(Download CV cá nhân)

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

tranthiphioanh@gmail.com

ttpoanh@hcmut.edu.vn

0903036738

Công Nghệ Môi Trường chuyên về Xử lý nước cấp, nước thải; Địa chất Thuỷ văn chuyên ngành Thủy địa hóa.

      

Lại Duy Phương

(Download CV cá nhân)

Kỹ sư

Kỹ sư

ldphuong@hcmut.edu.vn

0938811702

Hóa phân tích.Vật liệu hấp thụ. Phân bón hữu cơ, chuyên hóa chất.

     

Nguyễn Hữu Việt

Kỹ sư

Nghiên cứu viên

nhviet86@gmail.com

Hoá phân tích. Kiểm soát  ô nhiễm kim loại vết