Quy định khi sử dụng PTN

STT Quy định PTN File đính kèm
1 Nội quy PTN NQ.PTNMT.01
2 Quy định quyền hạn và trách nhiệm của nhân sự PTN QĐ.PTNMT.01
3 Quy định về việc bồi thường tài sản PTN QĐ.PTNMT.02
4 Quy định các hoạt động của PTN QĐ.PTNMT.03