Quy trình hỗ trợ PTN

STT

Tên Quy trình

File Qui trình

1

Quy trình phân công, giám sát tiến độ công việc

QT.PTNMT.01

2

Quy trình sử dụng PTN

QT.PTNMT.02

3

Quy trình sử dụng thiết bị dành cho SV/HV

QT.PTNMT.03

4

Quy trình báo cáo định kì PTN

QT.PTNMT.04

5

Quy trình nhập/xuất hóa chất, dụng cụ thí nghiệm

QT.PTNMT.05

6

Quy trình sử dụng hóa chất, thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu

QT.PTNMT.06

7

Quy trình sử dụng nhân sự PTN

QT.PTNMT.07

8

Quy trình phân tích phục vụ hợp tác, nghiên cứu

QT.PTNMT.08

9

Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ PTN

QT.PTNMT.09