Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Bách khoa luôn bên bạn!

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Thực hiện sứ mệnh của Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, Khoa Môi trường và Tài nguyên là một trong những nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - môi trường bền vững cho phía Nam và cả nước, mục tiêu vươn tới trình độ ngang tầm các quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của khu vực Châu Á và thế giới.

05 bộ môn trực thuôc Khoa: (1) Kỹ thuật Môi trường, (2) Quản lý Môi trường, (3) Hệ thống Thông tin Môi trường và Tài nguyên, (4) An toàn- Sức khỏe và Môi trường, (5) Khoa học và Công nghệ Nước. Hiện nay, Chương trình đào tạo của Khoa gồm 2 ngành: Kỹ thuật Môi trường, Quản lý và Công nghệ Môi trường. Ngoài ra, Khoa còn có 02 Phòng thí nghiệm trực thuộc hỗ trợ Khoa trong công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy: PTN Phân tích Môi trường, PTN Mô hình hóa Môi trường.

Khoa hiện có 48 cán bộ; 38 giảng viên, trong đó gồm: PGS.TS: 08, Tiến sĩ: 12, Thạc sĩ: 08, Nghiên cứu viên: 07, chuyên ngành Quản lý và Kỹ thuật Môi trường, hầu hết được đào tạo ở các trường đại học và viên nghiên cứu ở nước ngoài (Anh, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc...).

Trong những năm vừa qua, Khoa đã tích cực thực hiện nhiều đề tài, hợp đồng nghiên cứu khoa học đóng góp thiết thực cho công tác phát triển công nghệ và giải pháp quản lý bảo vệ môi trường, cụ thể trong các lĩnh vực: Ứng phó biến đổi khí hậu; Quản lý môi trường đa lĩnh vực; Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý nước-khí-bùn thải; Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và mô hình hóa trong quản lý; An toàn sức khỏe trong môi trường lao động; Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cho quy mô doanh nghiệp hoặc địa phương.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PGS.TS. Huỳnh Kỳ Phương Hạ

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Nhật Huy

Phó Trưởng Khoa

ThS. Lưu Đình Hiệp

Phó Trưởng Khoa

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Phan Thanh Lâm

Trưởng BM Kỹ thuật Môi trường

PGS.TS. Đào Thanh Sơn

Trưởng BM Quản lý Môi trường

TS. Nguyễn Hoàng Anh

Trưởng BM Hệ thống Thông tin Môi trường và Tài nguyên

PGS.TS. Bùi Xuân Thành

Trưởng BM Khoa học và Công nghệ Nước

 

Trưởng BM An toàn - Sức khỏe và Môi trường

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TS. Võ Nguyễn Xuân Quế

Trưởng PTN Phân tích Môi trường

PGS.TSKH. Bùi Tá Long

Trưởng PTN Mô hình hóa Môi trường

Tin tức & sự kiện