Workshop on Scientific writing and Skill development

24/09/2018 - 9:54 AM

Dr. Eldon from IHE, Netherland sẽ đến thăm BIOSEP/Khoa và tổ chức hội thảo scientific writing (free) cho các NCS và NCV vào ngày 25/9/2018 từ 9g00 - 17g00 tại Phòng 201 B10. Quý Thầy Cô, sinh viên, học viên, NCV và NCS tham dự vui lòng đăng ký cho Trà My (BM KH&CN Nước, email: tramyngo1310@gmail.com). Giới hạn số lượng người tham dự là 30 người, ưu tiên cho người đăng ký sớm.

Workshop anouncement (download file)