Danh sách Cán bộ giảng dạy

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

 

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong

Phó Trưởng Khoa

kiêm Trưởng Bộ môn

Email: ntphong@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học

 

 

 

 

TS. Nguyễn Nhật Huy

Email: nnhuy@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kỹ thuật xúc tác trong môi trường

Kỹ thuật thông gió, xử lý bụi, khí thải, nước

Các vật liệu nano

 

 

 

TS. Đặng Viết Hùng

Email: dvhung70@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Xử lý nước cấp/nước thải

Kỹ thuật sinh thái

 

 

 

TS. Huỳnh Khánh An

Email: huynhkhanhan@hcmut.edu.vn

Website:

www4.hcmut.edu.vn/~huynhkhanhan

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Ảnh hưởng của vật liệu nano đến môi trường

Phát hiện, định tính và định lượng vật liệu nano trong môi trường

Ứng dụng của vật liệu nano trong xử lý môi trường

Quá trình màng

Xử lý nước và nước thải 

 

 

 

ThS. Phan Xuân Thạnh

Email: phanthanh@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Công nghệ xử lý khí thải

Kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn

 

 

 

 

ThS. Dương Thị Thành

Email: duongthanh@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Xử lý nước thải và chất thải rắn

 

 

 

ThS. Dư Mỹ Lệ

Email: myledu@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Công nghệ sinh học trong xử lý môi trường

Xử lý khí thải công nghiệp

Quản lý và kiểm soát ô nhiễm không khí đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Phước Dân

Trưởng khoa

Email: npdan@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Xử lý nước/nước thải bậc cao

Tái sử dụng nước

Ứng dụng công nghệ tách màng

Tái chế chất thải rắn hữu cơ

Quản lý tài nguyên nước

 

Bộ môn Quản lý Môi trường

 

PGS.TS. Lê Văn Khoa

Trưởng Bộ môn

Email: levankhoa@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Các vấn đề quản lý môi trường đô thị

Sản xuất và tiêu thụ bền vững

Ứng phó biến đổi khí hậu

 

 

 

TS. Lâm Văn Giang

Email: lamvangiang@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Ứng dụng công nghệ sinh học phù hợp xử lý nước tăng hiệu xuất giảm chi phí xử lý

Công nghệ tận dụng tái sinh, tái chế chất thải

Biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động

An toàn môi trường và sức khỏe con người

 

 

 

ThS. Hồ Thị Ngọc Hà

Email: ngocha@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

 

 

 

ThS. Đào Thị Việt Hương

Email: viethuongdao@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kinh tế môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Trịnh Ngọc Đào

Email:

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản lý môi trường và nguồn nước bền vững

Xử lý nước cấp bằng công nghệ màng

 

 

 

PGS.TS. Võ Lê Phú

Phó Trưởng Khoa

Email: phulevo@gmail.com 

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản lý tài nguyên nước; Đới bờ

Tác động của Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước

Công nghệ sản xuất sạch hơn

 

 

 

TS. Đào Thanh Sơn

Email: dao.son@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Độc học sinh thái

Độc học môi trường

Sinh thái thủy vực

Tài nguyên sinh học

 

 

 

ThS. Phạm Thị Thanh Thúy

Email: phamthuy875@yahoo.com 

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Đánh giá tác động môi trường

Tái chế và Quản lý chất thải nguy hại

 

Bộ môn An toàn – Sức khỏe và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

TS. Võ Thanh Hằng

Email: hang_vothanh2003@hxmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Quản lý chất lượng môi trường nước

- Xử lý nước thải

 

 

 

TS. Võ Nguyễn Xuân Quế

Email: vnxque@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Tác động của khí hậu lên các chu trình sinh địa hóa tự nhiên và phản hồi sinh học liên quan đến khí nhà kính

- Phục hồi chức năng các hệ sinh thái thủy vực

- Sinh thái vi sinh

 

 

Bộ môn Hệ thống Thông tin Môi trường và Tài nguyên

 

PGS.TS. Lê Văn Trung

Trưởng Bộ môn

Email: lvtrung@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

1) Viễn thám:

- Giám sát biến dạng mặt đất bằng kỹ thuật PS InSAR;

- Xử lý ảnh bằng kỹ thuật Neural Networks

2) Ứng dụng UAV:

- Giám sát công trình

3) Ứng dụng GIS:

- Quản lý đô thị và đất đai

- Giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường

- Chính sách sử dụng đất và định giá đất

 

 

 

TS. Trần Thị Vân

Email: tranthivankt@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Viễn thám và GIS ứng dụng trong khoa học trái đất và môi trường tài nguyên, giám sát thiên tai

- Viễn thám nhiệt đánh giá biến đổi khí hậu, đảo nhiệt đô thị, chất lượng môi trường và năng lượng

- GIS phân tích không gian và quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

- Tài nguyên khí hậu và sinh khí hậu

- Đảo nhiệt và tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng

- Đô thị hóa và tác động đến môi trường đô thị (không khí, nước)

 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Minh Mẫn

Email: mannguyen@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Thống kê toán cho

* Phân tích dữ liệu môi

   trường tài nguyên

* Phân tích độ tin cậy

   hệ thống môi trường;

Thiết kế thống kê trong

* Sản xuất công nghiệp  

* Sinh thái công nghiệp

Mô hình hóa xác suất cho

* Chẩn đoán rùi ro

* Hệ thông tin địa lý  

* Phân tích cảnh quan

 

 

 

ThS. Đinh Thị Kim Phượng

Email: dtkphuong@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Viễn thám và GIS ứng dụng trong khoa học trái đất và môi trường tài nguyên, giám sát thiên tai.

Bản đồ phục vụ cho phân tích và đánh giá Môi trường và Tài nguyên.

 

 

 

KS. Thiều Quang Hà

Email: hatqmc@gmail.com 

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Hệ thống thông tin địa lý

Dữ liệu GIS

Lập trình GIS

 

Bộ môn Khoa học và Công nghệ Nước

 

PGS.TS. Bùi Xuân Thành

Trưởng Bộ môn

Email: bxthanh@hcmut.edu.vn

Website: www.buixuanthanh.com

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Các quá trình lọc màng trong xử lý nước và nước thải;

Kỹ thuật xử lý nước và nước thải;

Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường;

Các quá trình oxi hóa bậc cao;

Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo;

Các hệ thống xử lý chất thải chi phí thấp;

Công nghệ ứng dụng giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

 

 

 

TS. Nguyễn Xuân Dương

Email: induong@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

 

 

 

ThS. Phạm Hoàng Lâm

Email:

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

 

 

 

PGS.TSKH. Bùi Tá Long

Trưởng PTN Mô hình hóa Môi trường

Email: longbt62@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Mô hình hóa môi trường,

Thủy động lực học

Lý thuyết hệ thống,

Lý thuyết hệ thống thông tin

 

 

 

TS. Nguyễn Như Sang

Email: sangnn@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nước, nước cấp, rác thải

 

 

 

ThS. Phan Thị Hải Vân

Email:

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu: