Hình ảnh khóa training Remote Sensing and Geospatial Technologies for Land Cover and Land Use Change Studies and Emissions Modelling

Một số hình ảnh của khóa training  Remote Sensing and Geospatial Technologies for Land Cover and Land Use Change Studies and Emissions Modelling tổ chức ngày 20, 21 và 23/10/2016 tại Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM.