Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Nhân sự Bộ môn An toàn - Sức khỏe và Môi trường

27/09/2021 - 9:49 AM

TS. Võ Nguyễn Xuân Quế

Trưởng PTN Phân tích Môi trường

Email: vnxque@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Tác động của khí hậu lên các chu trình sinh địa hóa tự nhiên và phản hồi sinh học liên quan đến khí nhà kính
  • Phục hồi chức năng các hệ sinh thái thủy vực
  • Sinh thái vi sinh

TS. Võ Thanh Hằng

Email: hang_vothanh2003@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Quản lý chất lượng môi trường nước
  • Xử lý nước thải