Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Biểu mẫu hỗ trợ Học vụ Đại học

13/06/2023 - 2:38 PM

TT Biểu mẫu Download
1 Đơn xin cấp Giấy giới thiệu F01
2 Giấy giới thiệu sinh viên F02
3 Sơ yếu lý lịch sinh viên thực tập tốt nghiệp F03
4 Mẫu công văn liên hệ Thực tập tốt nghiệp F003
5 Phiếu Nhiệm vụ Luận văn tốt nghiệp F04
6 Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện Luận văn tốt nghiệp F05
7 Bản giải trình chỉnh sửa Luận văn tốt nghiệp F06
8 Hướng dẫn trình bày Luận văn tốt nghiệp F07
9 Hướng dẫn trình bày Đồ án môn học F08
10 Hướng dẫn trình bày Báo cáo Thực tập tốt nghiệp_VN F09
11 Hướng dẫn trình bày Báo cáo Thực tập tốt nghiệp_ENG F10
12 KTMT_Rubric Đồ án chuyên ngành _ EN F11
13 KTMT_Rubric Đồ án chuyên ngành BM1 F12
14 KTMT_Rubric Khóa luận tốt nghiệp_Hội đồng_BM2 F13
15 KTMT_Rubric Khóa luận tốt nghiệp_Hội đồng_EN F14
16 KTMT_Rubric Khóa luận tốt nghiệp_Phản biện F15
17 KTMT_Rubric Khóa luận tốt nghiệp_Phản biện_EN F16
18 KTMT_Phụ lục 1_Rubric đánh giá TTNT F17
19 QLTNMT_Rubric Đồ án chuyên ngành F18
20 QLTNMT_Rubric Khóa luận tốt nghiệp_Hội đồng F19