Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Biểu mẫu hỗ trợ Học vụ Đại học

14/11/2023 - 9:09 AM

TT Biểu mẫu Download
1 Đơn xin cấp Giấy giới thiệu F01
2 Giấy giới thiệu sinh viên F02
3 Sơ yếu lý lịch sinh viên thực tập tốt nghiệp F03
4 Mẫu công văn liên hệ Thực tập tốt nghiệp F003
5 Phiếu Nhiệm vụ Luận văn tốt nghiệp F04
6 Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện Luận văn tốt nghiệp F05
7 Bản giải trình chỉnh sửa Luận văn tốt nghiệp F06
8 Hướng dẫn trình bày Luận văn tốt nghiệp F07
9 Hướng dẫn trình bày Đồ án môn học F08
10 Hướng dẫn trình bày Báo cáo Thực tập tốt nghiệp_VN F09
11 Hướng dẫn trình bày Báo cáo Thực tập tốt nghiệp_ENG F10
12 KTMT_Rubric Đồ án chuyên ngành _ EN F11
13 KTMT_Rubric Đồ án chuyên ngành BM1 F12
14 KTMT_Rubric Khóa luận tốt nghiệp_Hội đồng_BM2 F13
15 KTMT_Rubric Khóa luận tốt nghiệp_Hội đồng_EN F14
16 KTMT_Rubric Khóa luận tốt nghiệp_Phản biện F15
17 KTMT_Rubric Khóa luận tốt nghiệp_Phản biện_EN F16
18 KTMT_Phụ lục 1_Rubric đánh giá TTNT F17
19 QLTNMT_Rubric Đồ án chuyên ngành F18
20 QLTNMT_Rubric Khóa luận tốt nghiệp_Hội đồng F19
21 Mẫu xin Quyết định thành lập Đoàn Thực tập tham quan  F20
22 Mẫu xin Quyết định thành lập Đoàn Thực tập tốt nghiệp ngoài trường F21