Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Biểu mẫu hỗ trợ PTN Phân tích Môi trường

24/06/2022 - 3:15 PM

Stt Tên Biểu mẫu Ngày ban hành Ký mã hiệu / Download file
1 Phiếu yêu cầu mượn thiết bị cho đề tài/dự án NCKH 15/03/2022 BM-PTNMT-01
2 Phiếu yêu cầu sử dụng thiết bị Phân tích vi lượng 15/03/2022 BM-PTNMT-02
3 Phiếu yêu cầu dụng cụ, hóa chất, thiết bị phục vụ giảng dạy 15/03/2022 BM-PTNMT-05
4 Phiếu yêu cầu sử dụng PTN (dành cho SV/HVCH/NCS) 15/03/2022 BM-PTNMT-06
5 Phiếu yêu cầu sử dụng PTN (dành cho đối tượng khác) 15/03/2022 BM-PTNMT-07
6 Phiếu yêu cầu mượn cơ sở vật chất (dành cho đề tài/dự án) 15/03/2022 BM-PTNMT-08
7 Phiếu yêu cầu đặt mô hình 15/03/2022 BM-PTNMT-09
8 Phiếu yêu cầu sử dụng PTN ngoài giờ (dành cho đề tài/dự án NCKH 15/03/2022 BM-PTNMT-10