Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Chính sách chất lượng

Tôn chỉ “TRI THỨC - ĐẠO ĐỨC - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” của Khoa Môi Trường và Tài Nguyên nêu lên nguyện vọng của Khoa là thông qua công tác đào tạo cung cấp kiến thức chuyên môn, khả năng thực hành, nghiên cứu, tôn vinh các giác trị đạo đức, khuyến khích sinh viên sáng tạo tối đa giúp cho sinh viên tốt nghiệp có đủ tri thức, kỹ năng và năng lực cạnh tranh  đáp ứng nhu cầu của xã hội. Sự phát triển của khoa đóng góp vào việc phát triển của trường ĐHBK–ĐHQG TP.HCM và sự phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM và cả nước.

Cùng với tôn chỉ này tập thể Khoa Môi Trường và Tài Nguyên cam kết thực hiện chính sách chất lượng gồm các điều sau đây:

1. Hoạt động của khoa nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, duy trì chuẩn mực về đạo đức và chất lượng trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

2. Tăng cường hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước, trao đổi nhân lực và kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; mở rộng quan hệ hợp tác với các nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng.

3. Tạo môi trường học thuật đa dạng theo định hướng nghiên cứu, có uy tín, đạt tới những chuẩn mực quốc tế, hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên và sinh viên phát huy tiềm năng của mình.

4. Không ngừng cải tiến công tác quản lý, tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hỗ trợ khác; Duy trì và không ngừng phát triển hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

                                                                                                                                                                      TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                                               (đã ký)

 

                                                                                                                                                   PGS.TS. NGUYỄN PHƯỚC DÂN