Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Chính sách công trong Bảo vệ Môi trường

I. Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Thạc sĩ ứng dụng:

-  Chương trình nhằm cung cấp cho người học những nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế của phân tích chính sách công trong bảo vệ môi trường

-  Nâng cao kỹ năng phân tích công nghệ liên ngành trong đánh giá cá vấn đề thực tế và đế xuất chính sách tích hợp trong quản lý môi trường

-  Học viên tốt nghiệp biết vận dụng kiến thức chính sách công trong đánh giá các vấn đề liên ngành phục vụ công tác quản lý môi trường và tham gia phát triển thực thi các chính sách phú hợp

1.2 Thạc sĩ nghiên cứu:

-  Chương trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức hiện đại liên quan đến phân tích chính sách công trong bảo vệ môi trường

-  Học viên tốt nghiệp biết vận dụng kiến thức chính sách công trong đánh giá các vấn đề môi trường mang tính liên ngành và tham gia phát triển thực thi các chính sách phù hợp

-  Sinh viên có khả năng phân tích và tổng hợp để phát triển giải pháp chiến lược trong bảo vệ môi trường

2. Chuẩn đầu ra CTĐT

2.1 Thạc sĩ ứng dụng:

-  Hình thành kiến thức cơ bản và phát triển các kỹ năng trong phân tích chính sách

-  Giúp học viên hiểu và sử dụng các phần mềm liên quan đến việc phân tích chính sách trong bảo vệ môi trường

-  Thông qua thảo luận nhóm về giải quyết vấn đề phân tích chính sách công, người học có kỹ năng tư vấn, phản biện và sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp

2.2 Thạc sĩ nghiên cứu:

-  Biết phát triển các giải pháp tích hợp và kỹ năng trong phân tích chính sách

-  Học viên nắm vững kỹ năng phân tích, phương pháp đánh giá và sử dụng tốt các phần mềm để phân tích chính sách trong bảo vệ môi trường

-  Thông qua thảo luận nhóm về giải quyết vấn đề phân tích chính sách công, người học có kỹ năng tư vấn, phản biện và sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp.

II. Tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh

2. Yêu cầu

2.1 Về yêu cầu chuyên môn:

-  Đã tốt nghiệp đại học

-  Đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu quy định học cao học tại trường

2.2 Về yêu cầy khả năng:

Những người đã tốt nghiệp đại học có nguyện vọng thao học chương trình cao học tại trường, hoặc chương trình đào tạo cao học tổ chức tại địa phương.

2.3 Về yêu cầu kinh nghiệm:

Những người có kie61nt hức liên quan, hoặc đang thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

3. Ngành đúng:

Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Môi trường, Kinh tế Tài nguyên Môi trường, Quản lý đất đai, Quản lý công nghiệp.

4. Ngành gần:

Thủy lợi, Địa chất, Địa lý, Hệ thống Thông tin Địa lý, Trắc địa – Bản đồ, Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên, Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp, Thủy sản, Sinh học, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học, Sinh học ứng dụng, Bản đồ học, Địa lý học, Địa lý tự nhiên kỹ thuật, Đô thị học, Quản lý nhà nước, Quản lý xây dựng, Bảo hộ lao động, Khoa học đất, Công nghệ thực phẩm, Kinh tế, Luật, Quản lý tài nguyên rừng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát

nước, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý đô thị và công trình, Kỹ thuật biển, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Kinh tế công nghiệp, Địa chất học, Khí tượng và khí hậu học, Thuỷ văn học, Hải dương học, Khoa học quản lý, Hệ thống thông tin, Hệ
thống thông tin quản lý, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Quản lý trật tự an toàn giao thông

III. Khả năng đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của học viên sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương có liên quan đến lĩnh vực thực thi chính sách công về quản lý tài nguyên và môi trường; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ;

Ngoài ra, người học có thể tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu; tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn; tư
vấn và triển khai các chính sách công trong bảo vệ môi trường, cũng như triển khai các dự án liên ngành đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước và phục vụ cộng đồng.