Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kỹ thuật Môi trường

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Thạc sĩ ứng dụng:

- Trang bị kiến thức nâng cao đáp ứng ngành nghề trong lãnh vực chuyên môn Công nghệ môi trường; học viên có thể lựa chọn chuyên ngành chuyên sâu qua các môn học tự chọn và chuyên đề nghiên cứu trên các lĩnh vực môi trường
không khí, môi trường nước, chất thải rắn, chất thải nguy hại, …

- Nâng cao khả năng nghiên cứu và vận dụng về: Các quá trình xử lý khí thải, xử lý nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại trên các mô hình thí nghiệm, có khả năng thiết kế thí nghiệm, so sánh, xử lý các số liệu thí nghiệm phù hợp với
ngành công tác hoặc chuyên môn.

- Khả năng đáp ứng nhu cầu KT – XH, hội nhập quốc tế của HV sau khi tốt nghiệp: với kiến thức được nâng cao có thể tiếp tục độc lập nghiên cứu và công tác phục vụ giải quyết các vấn đề môi trường theo mục tiêu bảo vệ môi trường
toàn diện cũng như giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng…

1.2. Thạc sĩ nghiên cứu:

- Trang bị kiến thức nâng cao đáp ứng ngành nghề trong lãnh vực chuyên môn Công nghệ môi trường; học viên có thể lựa chọn chuyên ngành chuyên sâu qua các môn học tự chọn và chuyên đề nghiên cứu trên các lĩnh vực môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, chất thải nguy hại, …

- Nâng cao khả năng tự nghiên cứu về: Các quá trình xử lý khí thải, xử lý nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại trên các mô hình thí nghiệm, có khả năng thiết kế thí nghiệm, so sánh, xử lý các số liệu thí nghiệm phù hợp với ngành công tác hoặc chuyên môn.

- Khả năng đáp ứng nhu cầu KT – XH, hội nhập quốc tế của HV sau khi tốt nghiệp: với kiến thức được nâng cao có thể tiếp tục độc lập nghiên cứu và công tác phục vụ giải quyết các vấn đề môi trường theo mục tiêu bảo vệ môi trường
toàn diện cũng như giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng…

2. Chuẩn đầu ra CTĐT:

2.1. Thạc sĩ ứng dụng:

- Có đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp và hiểu biết các tiêu chuẩn học thuật

- Có khả năng hiểu biết và vận dụng các kỹ thuật đương đại trong công nghệ môi trường để kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm, xử lý và quản lý ô nhiễm.

- Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng độc lập, tạo tiền đề cho việc chuyển tiếp sang bậc đào tạo nghiên cứu sinh hoặc có khả năng tham gia công tác nghiên cứu tại các viện, trung tâm trong lĩnh vực môi trường.

- Trang bị kiến thức nâng cao về: công nghệ môi trường; học viên có thể lựa chọn chuyên ngành chuyên sâu qua các môn học tự chọn và chuyên đề nghiên cứu trên các lĩnh vực môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, chất thải nguy hại,… phù hợp với ngành công tác hoặc chuyên môn. Khả năng đáp ứng nhu cầu KT – XH, hội nhập quốc tế của HV sau khi tốt nghiệp: với kiến thức được nâng cao có thể tiếp tục độc lập nghiên cứu và công tác phục vụ giải quyết các vấn đề môi trường theo mục tiêu bảo vệ môi trường toàn diện cũng như giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng.

- Trình độ tiếng Anh đầu ra của CTĐT Thạc sĩ: TOEIC 550; TOEFL ITP 450, iBT 45; IELTS 5.0

2.2. Thạc sĩ nghiên cứu:

- Có đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp và hiểu biết các tiêu chuẩn học thuật

- Có khả năng hiểu biết và vận dụng các kỹ thuật đương đại trong công nghệ môi trường để kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm, xử lý và quản lý ô nhiễm.

- Có khả năng nghiên cứu độc lập, tạo tiền đề cho việc chuyển tiếp sang bậc đào tạo nghiên cứu sinh hoặc có khả năng tham gia công tác nghiên cứu tại các viện, trung tâm trong lĩnh vực môi trường.

- Trang bị kiến thức nâng cao về: công nghệ môi trường; học viên có thể lựa chọn chuyên ngành chuyên sâu qua các môn học tự chọn và chuyên đề nghiên cứu trên các lĩnh vực môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, chất thải nguy hại, … phù hợp với ngành công tác hoặc chuyên môn. Khả năng đáp ứng nhu cầu KT – XH, hội nhập quốc tế của HV sau khi tốt nghiệp: với kiến thức được nâng cao có thể tiếp tục độc lập nghiên cứu và công tác phục vụ giải quyếtcác vấn đề môi trường theo mục tiêu bảo vệ môi trường toàn diện cũng như giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng.