Danh sách GVCN năm học 2020-2021

09/03/2021 - 3:51 PM

Lớp GVCN
KT17 Thầy Phan Xuân Thạnh
QL17 Thầy Đào Thanh Sơn
KT18 Cô Dư Mỹ Lệ
QL18 Cô Hồ Thị Ngọc Hà
KT19 Cô Dương Thị Thành
QL19 Cô Đào Thị Việt Hương
Khóa 2020 Thầy Mai Công Nhựt