Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các công trình đã công bố

10/10/2016 - 1:57 PM

1. Sách, tài liệu tham khảo (từ năm 2011 đến nay)

STT

Tên sách

Tên NXB

Năm xuất bản

Tên tác giả

Tác giả chính

Đồng tác giả

1

Thực hành Viễn thám

ĐHQG

2006

Lê Văn Trung

Lâm Đạo Nguyên

Phạm Bách Việt

2

Giáo trình Viễn thám

ĐHQG

2015

Lê Văn Trung

 

3

Thống kê Công nghiệp hiện đại (sách dịch từ Modern Industrial Statistics, Ron Kenett, Wiley 2014)

Viện VIASM và ĐHBK Hà Nội

2016

Nguyễn Văn Minh Mẫn

Nguyễn An Khương

4

Thống kê ứng dụng trong môi trường và tài nguyên

ĐHQG

2017

Nguyễn Văn Minh Mẫn

 

 

2. Các bài báo đăng trên Tạp chí/ Hội nghị khoa học:

2.1 Đăng trên Tạp chí quốc tế (từ năm 2011 đến nay)

STT

Tên bài báo, tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản

Nhóm tác giả

Tên tác giả chính

Sản phẩm của đề tài/dự án

Số hiệu ISSN

Điểm IF

1

Effects of changing rice cultural practices on C-band synthetic aperture radar backscatter using Envisat advanced synthetic aperture radar data in the Mekong River Delta.

Journal of Applied Remote Sensing. Vol.3, 2009

Nguyen Lam-Dao, Thuy Le Toan, Armando Apan, Alexandre Bouvet, Frank Young, and Trung Le-Van.

Nguyen Lam-Dao

 

1931-3195

1.3

2

Mapping Ground Subsidence Phenomena in Ho Chi Minh City through the Radar
Interferometry Technique Using ALOS PALSAR Data

Journal of Remote Sensing. Vol.7, page 8543-8562, 2014

Dinh Ho Tong Minh,

Le Van Trung, Thuy Le Toan

Dinh Ho Tong Minh

 

2072-4292

3.18

3

Permutation Groups and Integer Linear Algebra for Enumeration of

Orthogonal Arrays.

East-West Journal of Mathematics, Vol. 15, 2014

Nguyễn Văn Minh Mẫn

Nguyễn Văn Minh Mẫn

 

 

 

4

Algebraic Methods for Construction of Mixed Orthogonal Arrays.

Southeast Asian Journal of Sciences, Vol 1, No. 2, 155-168, 2012

Nguyen Van Minh Man and Scott H. Murray

Nguyễn Văn Minh Mẫn

 

 

 

5

Statistical Clustering and Times Series Analysis for Bridge Monitoring Data.

Recent Progress in Data Engineering and Internet Technology, LNEE, Springer-Verlag, Volume 156, 479-489, 2012

Man Nguyen, Tran Vinh Tan and Phan Phuc Doan

Nguyễn Văn Minh Mẫn

 

 

 

6

Parallelism Extended Approach for the Enumeration of Orthogonal Arrays.

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, LNCS 7016, 482–494, 2011

Hien Phan, Ben Soh and Man Nguyen

Hien Phan

 

 

 

 

2.2 Đăng trên Tạp chí trong nước (từ năm 2011 đến nay)

STT

Tên bài báo, tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản

Nhóm tác giả

Tên tác giả chính

Sản phẩm của đề tài/dự án

Số hiệu ISSN

Ghi chú

1

Lún mặt đất, nước ngầm và phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh. 306-314,Tập 49, số 5C, Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ. Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, 2011

 

Lê Văn Trung

 

0866-708x

 

2

Ứng dụng GPS và GIS trong công tác quản lý xe buýt trên địa bàn TP.HCM. Tập 12, M1, Tạp Chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ. Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2012

 

Lê Văn Trung

 

1859-0128

 

3

Giải pháp GIS trong quản lý nước dưới đất khu vực TP.HCM. Tập 12, M1, Tạp Chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ. Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2012

 

Lê Văn Trung

 

1859-0128

 

4

Implementing and evaluating of high resolution remote imaging system using unmanned air vehicle. Tập 16, Số K2, Tạp Chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ. Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2013

Lê Văn Trung, Nguyễn Anh Thi

Lê Văn Trung

 

1859-0128

 

5

Land subsidence and sinkhole hazard assessment in Ho Chi Minh city. Tập 51, số 2B, Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ. Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, 2013

 

Lê Văn Trung

 

0866-708x

 

6

Tác động của nước biển dâng đến sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tập 17, M1, Tạp Chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ. Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2014

Lê Văn Trung,

Trần Văn Hùng

Trần Văn Hùng

 

1859-0128

 

7

Using Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for monitoring construction progress of Ho Chi Minh City urban railway project.  Tập 17 Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ. Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2015

Nguyễn Hữu Nhật, Lê Văn Trung,

Lê Trung Chơn

Lê Văn Trung

 

1859-0128

 

8

Maximum Likelihood For Some Stock Price Models.

Journal of Science and Technology, Vol. 51, no. 4B, 70- 81, 2013

Man Nguyen and Le Ba Trong Khang

Nguyễn Văn Minh Mẫn

 

 

 

9

Trần Thị Vân, Ứng dụng viễn thám và GIS giám sát đô thị hóa thành phố Hồ Chí Minh thể hiện qua các mặt không thấm, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, NXB Đại học Quốc gia TPHCM, tập 14, số M1, pp. 65-76, 2011

Trần Thị Vân

Trần Thị Vân

 

1859-0128

 

10

Nghiên cứu thay đổi nhiệt độ bề mặt đô thị dưới tác động của quá trình đô thị hóa ở thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp viễn thám, Tạp chí Các khoa học về Trái đất, NXB Khoa học TN&CN thuộc Viện KH&CN Việt Nam,  tập 33, số 3, pp. 347-359, 2011

Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung

Trần Thị Vân

 

0886-7187

 

11

Nghiên cứu khả năng giám sát ô nhiễm bụi trên khu vực đô thị bằng công nghệ viễn thám nhằm hỗ trợ quan trắc môi trường không khí, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, NXB Đại học Quốc gia TPHCM, tập 15, số M2, pp. 32-47, 2012

Trần Thị Vân, Trịnh Thị Bình, Hà Dương Xuân Bảo

Trần Thị Vân

Cấp Bộ ĐHQG-HCM

 

1859-0128

 

12

Viễn thám độ dày quang học mô phỏng phân bố bụi PM10 khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 30, Số 2, 62-72, 2014

Trần Thị Vân, Nguyễn Phú Khánh, Hà Dương Xuân Bảo

Trần Thị Vân

 

0866-8612

 

13

Đánh giá biến động bề mặt địa hình do phát triển đô thị tại vùng phía nam thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích tư liệu viễn thám, Tạp chí Các khoa học về Trái đất, NXB Khoa học TN&CN thuộc Viện KH&CN Việt Nam,  tập 37, số 4, pp. 373-384, 2015

Trần Thị Vân, Bùi Thị Thi Ý, Hà Dương Xuân Bảo

Trần Thị Vân

 

0886-7187

 

 

2.3 Đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế (từ năm 2011 đến nay)

STT

Tên bài viết, tên hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức

Nhóm tác giả

Tên tác giả chính

Sản phẩm của đề tài/dự án

Số hiệu ISBN

Ghi chú

1

Impacts of the land subsidence on sustainable urban development

2nd international engineering symposium - Kumamoto University, Japan, 2012

Le Van Trung, Vuong Quoc Viet.

Le Van Trung

 

 

 

2

Geomatics education and R&D activities in HUT

International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, 2012

Le Van Trung,

Phan Dinh Tuan,

Le Trung Chon. 

Le Van Trung

 

987-604-73-1498-8

 

3

Managing land subsidence and shinhole in HCM city. International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, 2012

 

Le Van Trung

 

987-604-73-1498-8

 

4

GIS for mapping land price of the Tien Giang province. International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, 2012

 

Le Van Trung

 

987-604-73-1498-8

 

5

Application of GIS and Remote sensing for assessing the impact of sea level rise in Ben Tre province. International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, 2014

Le Van Trung,

Pham Thi Mai Thy, Chau Nguyen Ngan Ha

Le Van Trung

 

987-604-80-0917-5

 

6

Impacts of the land subsidence on sustainable development of Ho Chi Minh City. Proceedings Solution to adapt to climate change and sustainable of the Southern region in Viet Nam, 2015

 

Le Van Trung

 

 

 

7

GIS Solution for Natural Resources and Environment Management in The Mekong Delta.  Proceedings Solution to adapt to climate change and sustainable of the Southern region in Viet Nam, 2016

 

Le Van Trung

 

 

 

8

Monitoring Urban Dust Pollution by Using Remote Sensing Method, Case Study in Ho Chi Minh City, Proceedings of the International Symposium GIS-IDEAS 2012, HCMC

Tran Thi Van, Trinh Thi Binh, Ha Duong Xuan Bao

Tran Thi Van

Đề tài cấp Bộ ĐHQG-HCM

 

978-604-1498-8

 

9

Urban Change Detection by Relationship of Thermal Properties to Vegetation Indices, Proceedings of the International Symposium GIS-IDEAS 2012, HCMC

Tran Thi Van, Nguyen Hang Hai, Trinh Thi Binh

Tran Thi Van

 

978-604-1498-8

 

10

Monitoring Urban Heat Island in Vietnam and its relation to Air quality with remote sensing, International Workshop on Air Quality in Asia, NASA, 2014, Hanoi

Tran Thi Van

Tran Thi Van

 

 

 

11

Evaluate urban thermal environment by remote sensing method to provide additional solutions for urban planning in Hochiminh city, Proceedings of the International Symposium GIS-IDEAS 2014, Danang

Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao

Tran Thi Van

 

978-604-80-0917-5

 

12

Remote sensing for change detection of surface topography caused by urbanization, Proceedings of the International Symposium GIS-IDEAS 2014, Danang

Tran Thi Van, Bui Thi Thi Y, Ha Duong Xuan Bao

Tran Thi Van

 

978-604-80-0917-5

 

13

Characteristics of Urban Thermal Environment from Satellite Remote Sensing Data in Ho Chi Minh City, Vietnam, Proceedings of 1st International Electronic Conference on Remote Sensing, 2015, Online

Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao

Tran Thi Van

 

 

 

14

Detection and Change Evaluation of Surface Topography under Urbanization Process by Remote Sensing in Ho Chi Minh City, Vietnam, Proceedings of 1st International Electronic Conference on Remote Sensing, 2015, Online

Tran Thi Van, Dinh Thi Kim Phuong, Phan Y Van, Ha Duong Xuan Bao

Tran Thi Van

 

 

 

 

2.4 Đăng trên Kỷ yếu Hội nghị trong nước (từ năm 2011 đến nay)

STT

Tên bài viết, tên hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức

Nhóm tác giả

Tên tác giả chính

Sản phẩm của đề tài/dự án

Số hiệu ISBN

Ghi chú

1

Mô hình ứng dụng GIS trong quản lý đất đai Tỉnh Tiền Giang. Ứng dụng GIS toàn quốc, 2011

Hồ Thanh Trúc,

Lê Văn Trung

Lê Văn Trung

 

 

 

2

Thu nhận Ảnh bằng máy bay không người lái phục vụ công tác thành lập bản đồ. Ứng dụng GIS toàn quốc, 2011

Phan Thị Anh Thư, Lê Văn Trung

Lê Văn Trung

 

 

 

3

Ước tính sinh khối trên bề măt tán rừng sử dụng Ảnh vệ tinh alos avnir-2. Ứng dụng GIS toàn quốc, 2011

Bùi Nguyễn Lâm Hà, Lê Văn Trung,

Bùi Thị Nga.

Bùi Nguyễn Lâm Hà

 

 

 

4

Giải pháp GIS trong đánh giá tác động của mực nước biển dâng ảnh hưởng đến sản xuất lúa tại tỉnh Trà Vinh. Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 13 ĐH Bách Khoa, năm 2013

Trần văn Hùng,

Lê Văn Trung,

Trần văn Hùng

 

 

 

5

Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá mức độ xói mòn đất lưu vực thượng nguồn hồ thủy điện Đa nhim. Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 13 ĐH Bách Khoa, năm 2013

Phạm Hùng,

Lê Văn Trung,

Phạm Hùng

 

 

 

6

Giải pháp GIS và Viễn thám trong quản lý và kiểm soát ô nhiễm nước hồ Dankia TP. ĐaLat, Ứng dụng GIS toàn quốc, 2014, Cần Thơ - Việt Nam

Phạm Hùng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thảo Vi,

 Lê Văn Trung

Phạm Hùng

 

 

 

7

Kỹ thuật Wavelet trong nén ảnh Viễn thám , Ứng dụng GIS toàn quốc, 2014, Cần Thơ - Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Hoàng,

Lê Văn Trung,

Nguyễn Thị Kim Hoàng

 

 

 

8

Giải pháp GIS và Viễn thám trong lập bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tại Tp. Hồ Chí Minh, Ứng dụng GIS toàn quốc, 2014, Cần Thơ - Việt Nam

Nguyễn Thảo Vi,

 Lê Văn Trung,

Lê Văn Trung

 

 

 

9

Chemical safety situation in the food processing industries, "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM, 2015

Ha Duong Xuan Bao, Nguyen Ha Hieu Thien, Tran Thi Van

Ha Duong Xuan Bao

 

978-604-73-3738-5

 

10

Tác động của hoạt động nhân sinh lên sự biến động bề mặt địa hình từ kỹ thuật viễn thám, "Khung pháp lý và các hiệp định hợp tác song phương, đa phương và đảm bảo nhân lực công nghệ vũ trụ ở Việt Nam", Ủy ban vũ trụ Việt Nam, 2015, TPHCM

Trần Thị Vân, Đinh Thị Kim Phượng, Phan Y Vân, Hà Dương Xuân Bảo

Trần Thị Vân

 

 

 

11

Research on the formulation process of hazard indentification, risk assessment and risk control of fire and explosion incidents by chemicals, "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM, 2015

Ha Duong Xuan Bao, Tran Thi Van, Nguyen Hai Dao, Nguyen Minh Hop, Tran Thi Ha Chau

Ha Duong Xuan Bao

 

978-604-73-3738-5

 

12

Không gian hóa độ mặn đất vùng châu thổ từ góc nhìn viễn thám phục vụ quản lý đất đai bền vững, "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM, 2015

Trần Thị Vân, Huỳnh Hữu Mạnh

Trần Thị Vân

 

978-604-73-3738-5

 

13

Phát hiện và định lượng phân bố nồng độ bụi PM10 từ ảnh vệ tinh, "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM, 2015

Trần Thị Vân, Nguyễn Hằng Hải

Trần Thị Vân

 

978-604-73-3738-5

 

14

Phát triển đô thị tác động bề mặt địa hình thành phố Hồ Chí Minh từ góc nhìn của kỹ thuật viễn thám, Hội thảo Sinh viên ngành môi trường các trường Đại học khu vực phía Nam tham gia NCKH lần 6, 2015, Đà Lạt

Đinh Thị Kim Phượng, Phan Y Vân, Trần Thị Vân,

Đinh Thị Kim Phượng

 

 

 

15

Viễn thám giám sát mặn hóa đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre hỗ trợ quản lý đất đai bền vững, Hội thảo Sinh viên ngành môi trường các trường Đại học khu vực phía Nam tham gia NCKH lần 6, 2015, Đà Lạt

Huỳnh Hữu Mạnh, Trần Thị Vân

Huỳnh Hữu Mạnh

 

 

 

16

Giải pháp công nghệ vũ trụ hỗ trợ phát hiện tình trạng đất nhiễm mặn phục vụ quản lý đất đai bền vững, "Khung pháp lý và các hiệp định hợp tác song phương, đa phương và đảm bảo nhân lực công nghệ vũ trụ ở Việt Nam", Ủy ban vũ trụ Việt Nam, 2015, TPHCM

Huỳnh Hữu Mạnh, Trần Thị Vân

Huỳnh Hữu Mạnh

 

 

 

17

Solid waste of leather-footwear industry: the current situation and recycling solutions, "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM, 2015, TPHCM

Ha Duong Xuan Bao, Tran Thi Van, Ho Long Dang

Ha Duong Xuan Bao

 

978-604-73-3738-5

 

18

Khả năng mô phỏng chất lượng nước mặt bằng kỹ thuật viễn thám, "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM, 2015, TPHCM

Trần Thị Vân, Nguyễn Ngọc Đồng,

Trần Thị Vân

 

978-604-73-3738-5

 

19

Remote sensing for monitoring human activities impact on urban terrain surface and flooding in Hochiminh city, "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM, 2015, TPHCM

Tran Thi Van, Dinh Thi Kim Phuong, Phan Y Van, Ha Duong Xuan Bao,

Tran Thi Van

 

978-604-73-3738-5

 

20

Phân tích đa dạng sinh học trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, "Hội nghị khoa học và công nghệ trẻ Bách Khoa năm 2016"

Đinh Thị Kim Phượng

Đinh Thị Kim Phượng