Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường ĐH Bách khoa và Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

24/02/2022 - 3:33 PM

Nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác toàn diện giữa 07 trường ĐH Kỹ thuật, Khoa Môi trường và Tài nguyên, trường ĐH Bách khoa - ĐHQG-HCM đã ký kết thỏa thuận với Khoa Kỹ thuật Môi trường, trường ĐH Xây dựng về đào tạo, khoa học công nghệ và các hoạt động hỗ trợ sinh viên.

Thỏa thuận được ký kết vào ngày 28/01/2021, với các nội dung chính như sau:

1. Đào tạo:

   - Hợp tác trong xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo đại học và sau đại học trong lĩnh vực môi trường

   - Hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên, chuyên viên, thực hiện các chương trình trao đổi giảng viên, chuyên viên để học tập kinh nghiệm giữa các thành viên

   - Triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn phù hợp chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của các thành viên

   - Thực hiện các chương trình trao đổi sinh viên giữa các Bên

   - Xây dựng các chương trình đào tạo chung, triển khai các chương trình đào tạo trực tuyến e-learning

2. Khoa học và công nghệ:

   - Phối hợp xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với lĩnh vực quan tâm chung của các Bên

   - Thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh giữa các Bên

   - Hợp tác đấu thầu thực hiện các dự án, đề tài từ cấp tỉnh đến cấp Trung ương

   - Phối hợp đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm khoa học, công nghệ của các Bên

   - Liên kết và chia sẻ cơ sở dữ liệu (CSDL) các đề tài, bài báo, luận án, luận văn, sách, giáo trình, tài liệu tham khảo,... để tham khảo lẫn nhau và chống đạo văn

3.  Các hoạt động hỗ trợ sinh viên:

   - Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên: các hoạt động khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nguyện,...

   - Đẩy mạnh xây dựng và phát triển các câu lạc bộ sinh viên, tổ chức hoạt động giao lưu các câu lạc bộ sinh viên của các Bên