Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo học bổng từ Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

29/08/2019 - 3:19 PM

 

Dự tuyển học bổng Amcham năm học 2019-2020 (Download file)

Chương trình học bổng Toshiba năm 2019 (Download file)

Dự tuyển học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2019-2020 (Download file)

Dự tuyển học bổng Toyota năm học 2019-2020 (Download file)

Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên đại học chính quy HK191 (Download file)

Thông báo v/v nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2019 (Download file)