Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Học bổng khuyến khích HK1/2017-2018

29/05/2018 - 2:09 PM

Phòng Đạo Tạo thông báo đến các bạn sinh viên danh sách dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập HK171 tại Trang web Phòng Đào tạo  http://www.aao.hcmut.edu.vn >> Sinh viên >> Học vụ >> Học bổng >> XEM THÔNG BÁO VÀ DANH SÁCH HỌC BỔNG

- Nếu có thắc mắc về Điểm rèn luyện: Sinh viên liên hệ Văn phòng Đoàn Khoa và Phòng Công tác – Chính trị - Sinh viên

- Nếu có thắc mắc về ĐTB1HK, số TCTL: Sinh viên liên hệ nộp đơn tại Phòng Đào tạo (CS1 – Dãy A1 và CS2 – Phòng 101H1)

Thời hạn nộp đơn: từ 25/5/2018 đến 01/6/2018