Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CAO HỌC & LUẬN VĂN THẠC SĨ HK2 (18-19)

18/06/2019 - 4:09 PM

1. Ngành Kỹ thuật Môi trường:

    - Đề cương luận văn cao học:

 • Hạn chót nộp: ngày 25/6/2019
 • Ngày bảo vệ dự kiến: ngày 04/7/2019

    - Luận văn Thạc sĩ:

 • Hạn chót nộp: ngày 28/6/2019
 • Ngày bảo vệ dự kiến: ngày 05/7/2019

2. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường:

    - Đề cương Luận văn cao học:

 • Hạn chót nộp: ngày 26/6/2019
 • Ngày bảo vệ dự kiến: 08/7/2019

    - Luận văn Thạc sĩ:

 • Hạn chót nộp: ngày 28/6/2019
 • Ngày bảo vệ dự kiến: 09/7/2019

Lưu ý:

 • Đề cương luận văn cao học: học viên nộp 03 quyển đóng bìa mềm có chữ ký xác nhận của GVHD trước khi nộp
 • Luận văn Thạc sĩ: học viên nộp 05 quyển đóng bìa mềm có chữ ký xác nhận của GVHD trước khi nộp.
 • Khóa luận Thạc sĩ: học viên nộp 03 quyển đóng bìa mềm có chữ ký xác nhận của GVHD trước khi nộp.