Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Mời tham dự Hội đồng đánh giá LATS cấp Khoa

28/12/2020 - 9:08 AM

Kính mời Quý Thầy Cô, học viên, sinh quan tâm tham dự Hội đồng đánh giá LATS cấp Khoa của NCS. Phan Thế Nhật

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng quá trình Nitrit hóa bán phần và Anammox để xử lý nitơ trong nước rỉ rác cũ

Tập thể hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Phước Dân và PGS.TS Đặng Vũ Bích Hạnh

Thời gian: 14g thứ Hai ngày 28/12/2020

Địa điểm: Phòng chuyên đề

Trân trọng kính mời.