Thông báo của P.CTCT-SV v/v Kết quả xét danh hiệu sinh viên năm học 2017 - 2018

13/02/2019 - 2:07 PM

QĐ v/v cấp giấy chứng nhận SV đạt danh hiệu "Sinh viên Khá toàn diện" năm học 2017 - 2018 (Download file)

QĐ v/v khen thưởng SV đạt danh hiệu "Sinh viên Giỏi toàn diện" năm học 2017 - 2018 (Download file)

QĐ v/v khen thưởng tập thể SV đạt danh hiệu "Lớp Sinh viên Tiên tiến" năm học 2017 - 2018 (Download file)