Thông báo lịch nộp và bảo vệ Luận văn Thạc sĩ tại Bách Khoa và Tây Nguyên

25/12/2018 - 10:51 AM

1. Kỹ thuật Môi trường:

  • Hạn chót nhận Luận văn: 16g ngày 04/01/2019
  • Ngày bảo vệ: 7g30 ngày 18/01/2019

2. Quản lý Tài nguyên và Môi trường:

  • Hạn chót nhận Luận văn: 16g ngày 04/01/2019
  • Ngày bảo vệ: 7g30 ngày 17/01/2019