Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo thời gian nộp đề cương và luận văn Cao học

13/04/2018 - 11:00 AM

Giáo vụ SĐH thông báo thời gian nộp Đề cương và Luận văn Cao học như sau:

1. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường:

  • Nộp đề cương và luận văn:   ngày 30/6/2017
  • Bảo vệ (dự kiến):  + Đề cương: 18/7/2017

                                   + Luận văn: 25/7/2017

2. Ngành Kỹ thuật Môi trường:

  • Nộp đề cương và luận văn:  15/7/2017
  • Bảo vệ (dự kiến):  trong tháng 8/2017