Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo v/v cập nhật thông tin liên lạc của sinh viên cho Nhà Trường

01/11/2019 - 2:27 PM

Gửi các bạn Sinh Viên,

 

Theo quy định hiện nay, để thuận lợi trong công tác quản lý và hổ trợ Sinh viên trong học tập và sinh hoạt, Sinh viên có trách nhiệm cập nhật thông tin liên lạc, hộ khẩu cho nhà trường khi có sự thay đổi.

 

Sinh viên cập nhật thông tin bằng cách dùng chức năng tại myBK >> Thông tin sinh viên >> Cập nhật địa chỉ. Các thông tin cần cập nhật như trên phần mềm.

 

Trong thời gian từ 01/11/2019 đến hết 15/11/2019, tất cả các Sinh viên cần thực hiện thao tác cập nhật. 

 

Trường hợp Sinh viên có thay đổi hộ khẩu thường trú thì sau khi cập nhật thông tin trên chức năng phần mềm, Sinh viên phải nộp 01 bản sao hộ khẩu mới về Phòng đào tạo.

 

Trong trường hợp không có sự thay đổi so với thông tin mà nhà trường đang có (cung cấp trên chức năng nói trên), Sinh viên vẫn cần vào chức năng trên và nhấn nút "Lưu thông tin" để xác nhận rằng thông tin đang có vẫn còn đúng.

 

Sau khi xác nhận/cập nhật thông tin, hãy kiểm tra dòng văn bản "Ngày cập nhật cuối cùng" trên màn hình để đảm bảo thời gian cập nhật nằm trong khoảng thời gian nói trên.

 

Phòng đào tạo chỉ cho phép sinh viên đăng ký môn học HK192 đợt 20/11/2019 sắp tới sau khi sinh viên hoàn tất việc cập nhật thông tin theo yêu cầu.

 

Trân trọng,