Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Giới thiệu Bộ môn Khoa học và Công nghệ Nước

27/09/2021 - 9:53 AM

Bộ môn Khoa Học và Công Nghệ Nước (Department of Water Science & Technology) được thành lập theo quyết định Hiệu Trưởng số 829/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 16/4/2014, nhằm phát triển nguồn nhân lực kỹ sư chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu của xã hội hiện nay trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, công nghiệp, dịch vụ và vùng nông thôn. Đặc biệt sẽ định hướng nghiên cứu và liên kết giảng dạy chuyên sâu về vấn đề công nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường nước.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo trình độ đại học và sau đại học về các lĩnh vực sau:

 1. Công nghệ xử lý loại bỏ các chất ô nhiễm vi lượng nguy hại trong nước và nước thải theo định hướng cấp nước an tòan và tái sử dụng nước;
 2. Công nghệ sinh thái và công nghệ chi phí thấp kiểm soát ô nhiễm nước;
 3. Quản lý nước tổng hợp (IWRM) và ứng dụng vào quản lý nước đô thị và công nghiệp.
 4. Chu trình nước đô thị và các hệ thống thành phần, tính chất và chức năng của chúng trong hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị và công nghiệp;
 5. Phương pháp phù hợp, chính xác và các công cụ giám sát, phân tích và thiết kế các hệ thống nước đô thị và công nghiệp bao gồm cơ sở hạ tầng cấp nước, xử lý và phân phối nước, thu gom, vận chuyển, xử lý và thải bỏ nước thải và hệ thống thoát nước thải;
 6. Quy hoạch hạ tầng, quản lý tài chính và quản lý sử dụng công trình cấp thoát nước và môi trường;

Phương hướng hoạt động

 • Định hướng phát triển nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nước;
 • Liên kết hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các Trường/Viện và các cơ quan chuyên ngành trong và ngoài nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
 • Phát triển các hợp tác nghiên cứu, đào tạo dài hạn và ngắn hạn với các doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước, các cộng đồng dân cư trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nước;
 • Xây dựng chương trình đào tạo đại học/sau đại học theo định hướng kiểm định chất lượng quốc tế;
 • Cập nhật chương trình đào tạo và nghiên cứu đặt hàng theo nhu cầu xã hội;
 • Liên kết với các Khoa thuộc Trường, các Trường/Viện thành viên thuộc ĐHQG tham gia giảng dạy và hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nước.