Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Lĩnh vực Nghiên cứu, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ

27/09/2021 - 10:00 AM

1. Đào tạo

Đại học và sau đại học:

 • Định hướng xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường.
 • Phối hợp với các bộ môn của Khoa đào tạo chuyên ngành kỹ thuật môi trường và Quản lý Công Nghệ Môi Trường  

2. Nghiên cứu khoa học

Bộ môn thực hiện các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ và quản lý môi trường nước.

 • Công nghệ lọc màng trong xử lý nước và nước thải;
 • Công nghệ đất ngập nước trong xử lý nước và nước thải;
 • Quá trình sinh học trong xử lý nước và nước thải;
 • Công nghệ thu hồi năng lượng từ chất thải
 • Đánh giá chất lượng môi trường
 • Mô hình hóa môi trường;
 • Tin học môi trường
 • Môi trường nước và biến đổi khí hậu

3. Chuyển giao công nghệ

Bộ môn thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ và quản lý nước và môi trường.

 • Thiết kế, xây dựng công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường;
 • Thẩm tra công nghệ các công trình xử lý nước và nước thải;
 • Nghiên cứu phát triển công nghệ nước theo đơn đặt hàng từ các cơ quan và doanh nghiệp;
 • Đào tạo và hướng dẫn vận hành các công trình xử lý nước