Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Mục tiêu đào tạo và Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Tiến sĩ 2021

Phần A: MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu đào tạo Ký hiệu
Đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và có năng lực thực hành phù hợp PO1
Có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới PO2
Phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ PO3
Có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn PO4

 

Phần B: CHUẨN ĐẦU RA

Stt CĐR Nội dung
1 LO1 Có kiến thức thực tế và lý thuyết tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu của chuyên ngành đào tạo
2 LO2 Có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
3 LO3 Có kỹ năng tư duy, nghiên cứu độc lập, độc đáo, sáng tạo tri thức mới
4 LO4 Có kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức, thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn
5 LO5 Thể hiện năng lực sáng tạo, có khả năng tự định hướng và dẫn dắt chuyên môn, khả năng đưa ra các kết lượn, khuyến cáo khoa học mang tính chuyên gia