Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Lịch tiếp Sinh viên của Ban chủ nhiệm Khoa

LỊCH TIẾP SINH VIÊN CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA

HK1/2022-2023 - CƠ SỞ 1 và CƠ SỞ 2

Họ tên CB CS1 CS2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Thầy Võ Lê Phú x     x x   x      
Thầy Lưu Đình Hiệp x   x           x x
Thầy Nguyễn Nhật Huy   x   x x x   x