Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Mục tiêu đào tạo và Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ Cử nhân - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

09/07/2021 - 10:03 AM

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 
1. Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành quản lý tài nguyên môi trường để xác định và nhận dạng các vấn đề bảo vệ môi trường các giải pháp kiểm soát và quản lý ô nhiễm.
 
2. Có khả năng phân tích, tổng hợp; thực hành nghề nghiệp về kỹ thuật, công nghệ và quản lý để giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.
 
3. Có kỹ năng và phương pháp làm việc độc lập, có tư duy phản biện, có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và có khả năng tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên
 
4. Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp đúng đắn
 
 
CHUẨN ĐẦU RA CTĐT
 
1. Khả năng xác định, giải quyết các vấn đề phức tạp trong công tác quản lý môi trường và tài nguyên bằng kiến thức toán học, khoa học tự nhiên và kiến thức khoa học (kiến thức) chuyên ngành
 
2. Khả năng áp dụng các kiến thức chuyên ngành quản lý và công nghệ môi trường để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể với việc xem xét các tác động sức khỏe cộng đồng, an toàn vệ sinh, cũng như các yếu tố văn hóa, xã hội, kinh tế và môi trường toàn cầu.
 
3. Khả năng giao tiếp hiệu quả và làm việc hợp tác trong nhóm đa ngành, để đạt mục tiêu kiểm soát, xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên
 
4. Có khả năng tiếp thu, áp dụng kiến thức mới, tự học tập suốt đời và đề xuất những giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm điều chỉnh kịp thời các tác động của bối cảnh kinh tế - môi trường và xã hội toàn cầu
 
5. Có khả năng nhận biết trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý và công nghệ trong quản lý tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước.