Mục tiêu đào tạo và Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kỹ thuật Môi trường

22/08/2017 - 3:37 PM

Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Kỹ thuật Môi trường được đào tạo kiến thức, kỹ năng và thái độ về khoa học, kỹ thuật công nghệ và nghề nghiệp, cho phép họ đảm trách công việc của người kỹ sư trong lãnh vực Kỹ thuật nói chung và Kỹ thuật Môi trường nói riêng. 

Sau thời gian đào tạo 4 năm, kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường sẽ đáp ứng được các mục tiêu đào tạo sau:

1. Có kiến thức cơ bản về toán, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. Có phương pháp làm việc độc lập, có khả năng tự học hay học tập nâng cao trình độ ở bậc sau đại học trong lĩnh vực chuyên ngành kỹ thuật môi trường hoặc các lĩnh vực khác có liên quan (Kiến thức cơ sở/Kỹ năng làm việc thực tế).

2. Có kiến thức cơ sở kỹ thuật và kiến thức chuyên ngành. Có năng lực thực hành nghề nghiệp bằng cách vận dụng các kiến thức cơ sở và nền tảng về kỹ thuật môi trường nhằm đáp ứng các nhu cầu công việc thực tế tại đơn vị công tác như trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, cơ quan quản lý Nhà Nước, doanh nghiệp và các đơn vị tư vấn thiết kế về các dự án và dịch vụ môi trường. Đủ năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Có tính sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, khả năng tự học và tự nghiên cứu (Kiến thức cơ sở/Kỹ năng làm việc thực tế).

3. Có năng lực phân tích, đánh giá và thiết kế kỹ thuật các hệ thống xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm trong môi trường đô thị và công nghiệp theo cách tiếp cận đúng chức năng, thẩm mỹ, an toàn, hiệu quả kinh tế và bền vững thân thiện môi trường (Phân tích/ Đánh giá/Thiết kế kỹ thuật). 

4. Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và có thể đảm nhận các vị trí và chức vụ lãnh đạo trong nghề nghiệp chuyên môn cũng như trong các lĩnh vực liên quan (Kỹ năng giao tiếp/Khả năng lãnh đạo).

5. Có hiểu biết tốt về kinh tế, chính trị, pháp luật, xã hội, đạo đức nghề nghiệp. Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng (Nhận thức về chính trị/Xã hội/Đạo đức).

 

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo:

1. Thành thạo về khoa học cơ bản, các nguyên lý kỹ thuật và khoa học cần thiết cho thực tiễn ngành kỹ thuật môi trường bao gồm toán, xác suất thống kê, vật lý, hóa học, sinh học và thủy lực. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có kiến thức cơ sở về các vấn đề liên quan đến môi trường đất, nước, không khí, và các tác động sức khỏe môi trường.

2. Có khả năng phân tích, thiết kế và mô phỏng các vấn đề trong kỹ thuật môi trường và kỹ thuật tài nguyên nước dựa trên các nguyên tắc kỹ thuật, các công nghệ mới và các công cụ kỹ thuật hiện đại

3. Có khả năng thiết kế, đánh giá, tư vấn kỹ thuật và quản lý vận hành các (i) công trình hoặc hệ thống kiểm soát môi trường như xử lý nước thải đô thị/công nghiệp;kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại và tuần hoàn, tái sử dụng chất thải; (ii) mạng lưới cấp và thoát nước; (iii) hệ thống quản lý môi trường trong công nghiệp như sản xuất sạch hơn, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong công nghiệp.

4. Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và làm việc hiệu quả trong nhóm đa nghành liên quan đến các vấn đề môi trường như kinh tế, quản lý, điện và công nghệ thông tin.

5. Có khả năng nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thực tế của ngành kỹ thuật môi trường và kỹ thuật tài nguyên nước như xử lý chất thải, tái sử dụng/tái sinh chất thải, xử lý nước và cung cấp nước sạch.

6. Có trách nhiệm trong công việc, có đạo đức nghề nghiệp, có lập trường chính trị đúng đắn, nắm vững luật pháp Việt Nam và các luật, qui định và chính sách môi trường.

7. Có khả năng giao tiếp tốt, viết báo cáo, trình bày về các lĩnh vực chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

8. Có hiểu biết tác động của các giải pháp kỹ thuật trong một bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường, và xã hội và hướng đến phát triễn bền vững về môi trường.

9. Có nhận thức về sự cần thiết và khả năng học nâng cao chuyên ngành hoặc tự nghiên cứu.

10. Có kiến thức về các vấn đề đương đại

11. Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện tại trong thực tế liên quan đến ngành môi trường.