Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Đào tạo

26/01/2022 - 3:29 PM

Các môn học PTN phụ trách giảng dạy:

EN1016 - TN Vi Sinh Vật Kỹ Thuật Môi Trường

EN3006 - TN Kỹ Thuật Xử Lý Nước Cấp

EN3013 - TN Kỹ Thuật Xử Lý Nước Thải

EN2031 - TN Hóa kỹ thuật và Khoa học Môi trường

EN3001 - TN Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí

EN1013 - TN Quản Lý Chất Thải Rắn và Chất Thải Nguy Hại

EN3027 - TN Kỹ thuật Xử lý Chất Thải Rắn