Đào tạo

27/09/2021 - 11:18 AM

Các môn học PTN phụ trách giảng dạy:

STT Tên Môn học Đại học Cao học
1 Thí nghiệm Hóa Kỹ thuật Môi trường 1 x x
2 Thí nghiệm Hóa Kỹ thuật Môi trường 2 x  
3 Thí nghiệm Kiểm soát Ô nhiễm không khí x  
4 Thí nghiệm Độc học x  
5 Thí nghiệm Kỹ thuật Xử lý Chất thải x x
6 Thí nghiệm Vi sinh vật Môi trường x