Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Nhân sự cơ hữu

15/12/2022 - 4:11 PM

TS. Võ Nguyễn Xuân Quế

Trưởng PTN

Email: vnxque@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Tác động của khí hậu lên các chu trình sinh địa hóa tự nhiên và phản hồi sinh học liên quan đến khí nhà kính
 • Phục hồi chức năng các hệ sinh thái thủy vực
 • Sinh thái vi sinh

TS. Trần Thị Phi Oanh

Email: ttpoanh@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Chuyên môn chính/định hướng nghiên cứu:

 • Công nghệ môi trường chuyên về xử lý nước cấp, nước thải
 • Địa chất thủy văn chuyên ngành thủy địa hóa

ThS. Trịnh Thị Bích Huyền

Email: ttbhuyen@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Chuyên môn chính/định hướng nghiên cứu:

 • Công nghệ sinh học môi trường
 • Nano sinh học
 • Sinh học phóng xạ

ThS. Lâm Phạm Thanh Hiền

Email: lamhien87@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Chuyên môn chính/định hướng nghiên cứu:

 • Kỹ thuật hóa học
 • Hóa Kỹ thuật Môi trường
 • Kiểm soát ô nhiễm không khí
 • Xử lý khí thải

ThS. Lại Duy Phương

Email: ldphuong@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Chuyên môn chính/định hướng nghiên cứu:

 • Hóa phân tích
 • Vật liệu hấp thụ
 • Phân bón hữu cơ chuyên hóa chất

TS. Nguyễn Hữu Việt

Email: nguyenhuuviet@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Chuyên môn chính/định hướng nghiên cứu:

 • Hóa phân tích
 • Kiểm soát ô nhiễm kim loại vết