Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Quy định - Biểu mẫu

24/06/2022 - 3:12 PM

QUY ĐỊNH

Stt Tên Quy định Ngày ban hành Số hiệu / Download file
1 Nội quy Phòng thí nghiệm 15/03/2022 NQ.PTNMT-01
2 Quy định Phòng thí nghiệm 15/03/2022 QĐ-OTNMT-01

 

BIỂU MẪU

Stt Tên Biểu mẫu Ngày ban hành Ký mã hiệu / Download file
1 Phiếu yêu cầu mượn thiết bị cho đề tài/dự án NCKH 15/03/2022 BM-PTNMT-01
2 Phiếu yêu cầu sử dụng thiết bị Phân tích vi lượng 15/03/2022 BM-PTNMT-02
3 Phiếu yêu cầu dụng cụ, hóa chất, thiết bị phục vụ giảng dạy 15/03/2022 BM-PTNMT-05
4 Phiếu yêu cầu sử dụng PTN (dành cho SV/HVCH/NCS) 15/03/2022 BM-PTNMT-06
5 Phiếu yêu cầu sử dụng PTN (dành cho đối tượng khác) 15/03/2022 BM-PTNMT-07
6 Phiếu yêu cầu mượn cơ sở vật chất (dành cho đề tài/dự án) 15/03/2022 BM-PTNMT-08
7 Phiếu yêu cầu đặt mô hình 15/03/2022 BM-PTNMT-09
8 Phiếu yêu cầu sử dụng PTN ngoài giờ (dành cho đề tài/dự án NCKH 15/03/2022 BM-PTNMT-10