Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Danh mục các Hướng dẫn và Quy định Khoa đang áp dụng

29/04/2022 - 9:52 AM

STT Tên Hướng dẫn Ngày ban hành Số hiệu/Download file
1 Quy định về phân công giảng dạy bậc ĐH và SĐH của K.MTTN 15/09/2021 74/ĐHBK-MTTN
2 Hướng dẫn thực hiện Hội đồng đánh giá Đề cương Luận văn Thạc sĩ 31/03/2022 QT.MTTN-01
3 Hướng dẫn thực hiện Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ 31/03/2022 QT.MTTN-02
4 Hướng dẫn thực hiện Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Khoa 31/03/2022 QT.MTTN-03
5 Hướng dẫn thực hiện Hội đồng đánh giá Chuyên đề Tiến sĩ 31/03/2022 QT.MTTN-04
6 Hướng dẫn phân công cán bộ coi thi 23/03/2021 BK-HD-MO.01
7 Hướng dẫn mời giảng 23/03/2021 BK-HD-MO.02
8 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị sinh viên cấp Khoa 23/03/2021 BK-HD-MO.03
9 Hướng dẫn kiểm soát giảng dạy 23/03/2021 BK-HD-MO.04