Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Tầm nhìn - Sứ mạng

1. Tầm nhìn

Khoa Môi trường và Tài nguyên luôn hướng đến sáng tạo, tiên phong và chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên.

2. Sứ mệnh

Khoa Môi trường và Tài nguyên, thực hiện tốt sứ mệnh của Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM, là Trường Đại học tự chủ có sứ mệnh: (i) Đào tạo đội ngũ trí thức có năng lực lãnh đạo; (ii) Sáng tạo tri thức mới thông qua nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực môi trường và tài nguyên và (iii) Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng.