Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Đề cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên thông qua hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á (Asean Credit Transfer System - ACTS)

17/11/2017 - 4:02 PM

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm (download file).

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Tiêu chuẩn tham gia:

  • Sinh viên đáp ứng các điều kiện quy định ở Điều 9 Quy trình đề cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên thông qua hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á của ĐHQG-HCM.
  • Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nhưng còn trong thời gian đào tạo tối đa.

2. Trình tự đăng ký tham gia:

  • Sinh viên nộp đơn đăng ký (ghi rõ trường đăng ký tham gia, môn học và thời gian học) và hồ sơ (theo Điều 11 Quy trình đề cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên thông qua hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á của ĐHQG-HCM) tại Khoa.
  • Ban chủ nhiệm Khoa xét duyệt và gửi công văn đến Phòng Đào tạo đề cử sinh viên tham gia chương trình, trong đó ghi rõ các môn học thuộc chương trình đào tạo được xét tương đương với các môn học thuộc chương trình trao đổi.
  • Phòng Đào tạo gửi công văn đề cử sinh viên và hồ sơ đến ĐHQG-HCM.

3. Trình tự đăng ký xét điểm miễn:

  • Sau khi kết thúc thời gian trao đổi, sinh viên nộp đơn tại Khoa đăng ký xét điểm miễn cho các môn học thuộc chương trình đào tạo, kèm theo bảng điểm các môn học thuộc chương trình trao đổi.
  • Ban chủ nhiệm Khoa xemx ét và gửi công văn đến Phòng Đào tạo và đề nghị xét điểm miễn.
  • Phòng Đào tạo thực hiện quyết định xét điểm miễn và ghi điểm miễn (MT) cho các môn học vào bảng điểm.