Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo v/v tham gia khảo sát ý kiến của Cựu sinh viên và Doanh nghiệp (Thời gian kết thúc khảo sát: cuối tháng 3/2018)

14/03/2018 - 8:53 AM

Ban Đảm bảo Chất lượng – Trường Đại học Bách Khoa đã và đang triển khai khảo sát/báo cáo cung cấp thông tin về tình hình việc làm của Cựu sinh viên (CSV) và khả năng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động thông qua đánh giá của các Doanh nghiệp (DN).

Các kết quả khảo sát liên tục hàng năm hoặc theo định kỳ rất cần thiết trong các đợt đánh giá kiểm định từ các tổ chức kiểm định quốc tế như AUN-QA, ABET,…

Ngoài ra, quy định của BGDĐT-GDĐH về kết quả khảo sát theo công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH như sau:

  • Kết quả khảo sát là một trong các cơ sở để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đăng ký mở ngành đào tạo,… và được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.
  • Số lượng mẫu khảo sát có phản hồi phải trong phạm vi mẫu khảo sát đã chọn và đảm bảo tỷ lệ phản hồi tối thiểu.
  • Nếu cơ sở đào tạo không báo cáo, báo cáo không đạt yêu cầu, không công khai thông tin theo quy định thì không được thông báo tuyển sinh.

Hiện tại, số lượng mẫu khảo sát thu được từ phía CSV và DN còn rất thấp nên Ban Đảm bảo Chất lượng vẫn đang triển khai 02 loại khảo sát online như sau:

1. Khảo sát tình hình việc làm của Cựu sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp:

2. Khảo sát ý kiến Doanh nghiệp:

Link khảo sát:

Kết quả khảo sát Cựu sinh viên (CSV) và Doanh nghiệp (DN) có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Do vậy, kính mong Quý Doanh nghiệp và Cựu sinh viên bới chút thời gian để tham gia việc khảo sát này.

Trân trọng.