Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Lịch tiếp SV của GVCN các lớp

Lớp Họ và tên GVCN Địa chỉ email Thời gian tiếp SV Đường Link Ghi chú
MO2017-QLMT Lâm Văn Giang lamvangiang@hcmut.edu.vn 8g00 - 9g00 Thứ 5 https://meet.google.com/xyg-ikte-eqa   
MO2017-KTMT Phan Xuân Thạnh phanthanh@hcmut.edu.vn      
MO2017-CLC Nguyễn Nhật Huy nnhuy@hcmut.edu.vn 8g00 - 9g00 Thứ 3 https://meet.google.com/zvu-dgxd-kum  
MO2018-QLMT Hồ Thị Ngọc Hà ngocha@hcmut.edu.vn 9g00 - 10h00 Thứ 3 https://meet.google.com/sye-ueue-hyq  
MO2018-KTMT Dư Mỹ Lệ myledu@hcmut.edu.vn 10g00 - 12g00 Thứ 2 https://meet.google.com/nny-mijd-dev?authuser=0  
MO2018-CLC Võ Thanh Hằng hang_vothanh2003@hcmut.edu.vn      
MO2019-QLMT Đào Thị Việt Hương viethuongdao@hcmut.edu.vn 13g00 - 14g00 Thứ 4 https://meet.google.com/dnw-hkno-rgb  
MO2019-KTMT Dương Thị Thành duongthanh@hcmut.edu.vn 9g30 - 10g00 Thứ 4 https://meet.google.com/wah-hyqo-fse  
MO2019-CLC-KTMT Dư Mỹ Lệ myledu@hcmut.edu.vn 8g00 - 10g00 Thứ 2 https://meet.google.com/cqq-mkva-son?authuser=0&pli=1  
MO2020-QLMT Ngô Thị Ngọc Lan Thảo ngoclanthao@hcmut.edu.vn 9g00 - 10g00 Thứ 7 https://meet.google.com/ppi-anch-jzo  
MO2020-KTMT Trần Đoan Trang tdtrang@hcmut.edu.vn 9g00 - 10g00 Thứ 7 https://meet.google.com/wir-oeii-pcg  
MO2020-CLC Nguyễn Thị Hiếu nguyenthihieu@hcmut.edu.vn      
MO2021 Võ Thị Thanh Thùy vttthuy@hcmut.edu.vn 9g00 - 10g00 Thứ 3 https://meet.google.com/nzi-xizm-mzk  
MO2021-CLC Võ Thị Thanh Thùy vttthuy@hcmut.edu.vn 10g00 - 11g00 Thứ 4 https://meet.google.com/iuh-ketv-acv