Cựu thành viên tại PTN

THÀNH VIÊN ĐÃ LÀM VIỆC TẠI PTN          

 STT Họ tên cán bộ
1 TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng
2 ThS. Phan Xuân Thạnh
3 PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong
4 TS. Trần Tiến Khôi
5 PGS.TS. Bùi Xuân Thành
6 TS. Đinh Quốc Túc