Danh sách nhân viên hỗ trợ

Văn phòng khoa

NGUYEN THI THU THUY

Giáo vụ Đại học

E-Mail: nttthuy@hcmut.edu.vn

             

 

 

MAI MINH PHUONG

Giáo vụ Sau Đại học

E-Mail: maiminhphuong2009@yahoo.com.vn

 

 

NGUYEN HOANG THUY LINH

Thư ký khoa

E-Mail: nguyenhoangthuylinh@yahoo.com